Viri

Jezikovni viri in servisi


Orodja

Konkordančniki:

Obdelava besedil:

 • slovnični pregledovalnik in črkovalnik slovenskih besedil Besana
 • spletni vmesnik za oblikoskladenjsko označevanje in lematizacijo besedil JOS
 • oblikoskladenjski označevalnik in lematizator za slovenski jezik Obeliks
 • skladenjski razčlenjevalnik SSJ
 • določanje oblikoslovnih oznak in lem ZRC
 • luščilnik terminologije za slovenščino LUIZ

Jezikovni korpusi

Enojezični splošni:

 • Korpus pisnega jezika Gigafida 2.0, 1 milijarda besed
 • Referenčni korpus Kres, 100 milijonov besed
 • Korpus pisnega jezika Nova beseda, 318 milijonov besed
 • Učni korpus ssj500k, 500.000 besed
 • Prosto dostopen korpus ccGigafida, 100 milijonov besed
 • Prosto dostopen korpus ccKres, 10 milijonov besed
 • Korpus starejše slovenščine IMP, 3 milijone besed
 • Skladenjsko označen korpus SDT, 30.000 besed
 • Govorni korpus Gos, 1 milijon besed

Enojezični specializirani:

 • Šolar: Korpus pisnih šolskih izdelkov, 1 milijon besed
 • Korpus DSI: korpus besedil s področja informatike in računalništva, 14 milijonov besed
 • KORP: korpus besedil odnosov z javnostmi, 1,8 milijona besed

Večjezični:

 • korpus SPOOK: večjezični primerljivi prevodoslovni korpus
 • Evrokorpus: dvo- in večjezični vzporedni korpusi besedil z različnih področij, v katerih je slovenščina vedno eden od jezikov, skupaj več kot 240 milijonov besed
 • MULTEXT-East: oblikoslovno označen večjezični korpus, večjezične oblikoslovne oznake in računalniški leksikon
 • TURK: večjezični korpus turističnih besedil

Projekti:

 • CLARIN.SI: slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
 • SSJ: razvoj referenčnega korpusa in leksikalne baze slovenskega jezika s slovničnim analizatorjem ter razvoj pedagoških priročnikov za poučevanje slovenščine
 • IMP: jezikovni viri starejše slovenščine
 • JOS: jezikoslovno označevanje slovenskega jezika
 • SIGNOR: korpus slovenskega znakovnega jezika in pilotna slovnica
 • Phonological Development Tools and Cross-linguistic Phonology Project: fonološki razvoj slovenskih otrok (Kanada)

Digitalne knjižnice


Slovarji in leksikalni viri

Slovarski viri:

 • Sloleks: slovenski oblikoslovni leksikon
 • SSSJ: spletni slovar slovenskega jezika
 • LBS: leksikalna baza slovenskega jezika
 • IMP: slovar slovenskih zastarelih besed
 • BOS@ZRC: slovarske zbirke na Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Termania: portal brezplačnih slovarjev za različne jezike in področja
 • gov.si: seznam večjezičnih spletnih slovarjev
 • Evroterm: večjezična terminološka zbirka
 • Islovar: terminološki slovar informatike
 • Angleško-slovenski računalniški slovar
 • sloWNet: slovenski semantični leksikon
 • Wikislovar: splošni prosti slovar slovenščine
 • Razvezani jezik: prosti slovar žive slovenščine

Pedagoški priročniki


Preverjanje in učenje jezika

 • Pregibnik: računalnik vam pregiba slovanske besede
 • Sloleks: leksikon besednih oblik za slovenščino
 • SFT: slovenščina za popotnike

Strojno prevajanje

 • Presis: strojni prevajalnik za slovenščino-angleščino in slovenščino-nemščino
 • Google translate: statistični strojni prevajalnik za številne jezike
 • bing Translator: statistični strojni prevajalnik za številne jezike
 • iTranslate: portal statističnih prevajalnikov za številne jezike

Govor

 • Govorec: sintetizator govora Amebis Govorec
 • Proteus TTS: sintetizator govora
 • SAMPA-sl: SAMPA fonetični simboli za slovenski jezik